Search Result of "ริบ"

About 14 results
Img

ที่มา:บริบัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในผักคะน้าและผักกาดกวางตุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประยูร เพียตะเณร

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำมาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาใช้ในการปราบปรามยาเสพติด

ผู้เขียน:Imgทิพย์ประภา ศรีสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

Img
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

หัวเรื่อง:แบบจำลองการทำงานของอุปกรณ์สปินทรอนิกส์โดยใช้แกรฟีนริบบอนและแกรฟีนไบเลเยอร์และการสร้างตัวนำส่งยาขนาดนาโนเมตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาและกายวิภาคของเซลล์บริเวณการหลุดร่วงและการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองสำหรับการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและผลไม้ , สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume