Search Result of "รายได้ของเกษตรกร"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง โดยการทดสอบในไร่นา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานใน จังหวัดปทุมธานี ปีการเพาะปลูก 2534/35

ผู้เขียน:Imgฉวีวรรณ เหมือนสร้อย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมพงษ์ อรพินท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองโดยการทดสอบในไร่นา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาปริมาณคุณภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนน้อยหน่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อม ความรู้และรายได้ของเกษตรกร

ผู้เขียน:ImgPairote NUALNOOM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองโดยการทดสอบในไร่นา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

Researcher

ดร. วิภาภรณ์ ณ ถลาง

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร (Nutrition and Food Safety)

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา จุฑางกูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

12