Search Result of "รายวิชาชีพครู"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.surin Xoomsai Na Ayudhya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume