Search Result of "ราชวงศ์หมิง"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

นิยายกับธุรกิจการพิมพ์ในสมัยราชวงศ์หมิง (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokporn Numtong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง

หัวเรื่อง:นิยายกับธุรกิจการพิมพ์ในสมัยราชวงศ์หมิง

Img

งานวิจัย

นิยายกับธุรกิจการพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume