Search Result of "รางวัลระดับประเทศ"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในปีพ.ศ. 2549-2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในปีพ.ศ.2549-2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

Resume