Search Result of "ราก"

About 790 results
Img

ที่มา:อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท

Img

ที่มา:วิศวกรรมปฐพีและฐานราก'52

หัวเรื่อง:แนวคิดในการออกแบบฐานรากอาคารสูงแบบฐานแผ่บนเสาเข็มในกทม.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมดยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและทำการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยวิธีการวัดคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห (seismic Refraction Serveys)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อชั้นผิวทาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากใบและรากของหญ้าแฝกสำหรับงานศิลปหัตกรรม (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุดาวดี เหมทานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการประสานในโครงการพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาระดับรากหญ้า (GED) พอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจต่อไป (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแพรทอง เหลาภา, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img
12345678910...