Search Result of "รัตนา ลาสุข"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายช่วยในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเพื่อเพิ่มปริมาณ Soluble Solid Content และลักษณะต้านทานโรคพืชหลายชนิด

ผู้เขียน:Imgรัตนา ลาสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img