Search Result of "รัฐประสานศาสตร์"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ปรางทิพย์ ยุวนนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:รัฐประสานศาสตร์, การจัดการสมัยใหม่, การจัดการการกีฬา

Resume