Search Result of "รังสีเอ็กซ์"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. เอกชัย วิมลมาลา

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาตัวติดตามคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์

Img

Researcher

ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ของหม่อน - ไหม

Resume

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเหรียญทอง (2020)

ผลงาน:ถุงมือยางธรรมชาติป้องกันรังสีเอกซ์ที่ปราศจากสารตะกั่วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานด้านรังสี

นักวิจัย: Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์ Imgอัครพล ทุมวงศ์ Imgบุษราภรณ์ มูลเหล็ก

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:X-Ray Single Crystal

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณยอดของเทพทาโรในสภาพหลอดทดลอง

Img

งานวิจัย

การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, ImgDr.Salila Pengthaisong, Imgศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจำปี 2559 (2015)

ผลงาน:การเปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

นักวิจัย: Imgดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์ Imgดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wood Composite Technology, Wood Utilization, Wood Energy and Biorefineries, Wood Products Marketing

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์นิวเคลียร์, เครื่องมือทางนิวเคลียร์, การป้องกันรังสี

Resume

12