Search Result of "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมของฐานรองตู้นึ่งปาล์มขนาดเล็กแบบกึ่งต่อเนื่อง

ผู้เขียน:Imgจิตติชัย จันทรทิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมบัติของวัสดุยางธรรมชาติและการออกแบบชิ้นงานสำหรับแผ่นยางรองรางรถไฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การจำลองความเครียดพลาสติกและอัตราความเครียดพลาสติกขณะกลึง AISI 4340 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเค้นในเบรกแบบจานโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากการกระฉอกของของเหลวภายในถังบรรจุที่มีต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถัง

ผู้เขียน:Imgวุฒิพงษ์ อภิญญามโน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การกระจายตัวความหนาผนังของชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ผู้เขียน:Imgธีรพล กิตติกาญจนรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสมเจตน์ พัชรพันธ์

12