Search Result of "ระยอง"

About 415 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดน้ำริน และหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย (เลขที่ ๑๒/๑ ม.๒ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๒๑๖๐ (http://www.thai-nec.org/)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินส่วนตัวจาก ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ และที่ได้รับจากค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก ครั้งต่าง ๆ รวม 5000 บาท และ จากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๒ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๒๑๖๐ (http://www.thai-nec.org/aboutus.html) จำนวน 5000 บาท

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด,บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...