Search Result of "ระบบเซลล์เชื้อเพลิง"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การใช้ Lumped Parameter Model สำหรับแบบจำลองระบบเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการควบคุม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที 8

หัวเรื่อง:วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอินเตอร์ลีฟสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การใช้ Lumped Parameter Model สำหรับแบบจำลองระบบเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการควบคุม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจวัดปริมาณน้ำในระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนโดยอาศัยเทคนิคของการประมาณค่าตัวแปรแบบออนไลน์

Img

งานวิจัย

ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

Resume