Search Result of "ระบบอัจฉริยะ"

About 28 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอัจฉริยะการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การทำนายค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่

Img

ที่มา:การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : สมการถดถอยสำหรับระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การทำนายค่าอุณหภูมิล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่

Img

Researcher

นางสาว ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision) , ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems), การรับรู้รูปแบบ (Pattern Recognition)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่นาข้าวโดยแนวทางเชิงอ็อบเจกต์ร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์

ผู้เขียน:Imgยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560 (2017)

ผลงาน:การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

Researcher

นาย เอนก ไกรรอด

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุธิษา มาเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume

12