Search Result of "ระบบมาตรฐาน"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgนายวุฒิ คงรักษา, Imgอ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

แหล่งทุน:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

Img

ที่มา:สำนักงบประมาณ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:t

หัวเรื่อง:High pressure air compressor condition monitoring using unsupervised pattern classification based on projection networks

Img

Researcher

ดร. บัณฑิณี สูตรสุคนธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agribusiness, cultural Resource Economics , Quantitative Analysis in Agricultural Economics

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของระบบมาตรฐานISOต่อการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ สนเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อระบบมาตรฐาน ISO 9000

ผู้เขียน:Imgสมชาย เถื่อนสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การลงทุนการเลี้ยงโคนมตามระบบมาตรฐาน กรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgศุภชา จันทร์ศิริพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารึก สิงหปรีชา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินในการเลี้ยงโคนมระบบมาตรฐานฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

ผู้เขียน:ImgSineenart ROONSUNGNOEN

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจสถานการณ์และการติดตามประเมินผลการยกระดับมาตรฐานการผลิตนมพร้อมดื่มประเทศที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจสถานการณ์และการติดตามประเมินผลการยกระดับมาตรฐานการผลิตนมพร้อมดื่มประเทศที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองระบบมาตรฐานสากล (ISO) 9002 ของพนักงานฝ่ายโทรศัพท์นครหลวงที่ 1-4

ผู้เขียน:Imgจุรีรัตน์ อ่อนมะเริง

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

12