Search Result of "ระบบดับเพลิง"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบควบคุมของระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้เขียน:Imgพศิน งามวงศ์ชน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การออกแบบระบบดับเพลิงแบบสารสะอาด สำหรับห้อง Inventory ในห้างสรรพสินค้าเพื่อลดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการทดสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบต้นกำลังแบบก๊าซไนโตรเจน สำหรับระบบกระจายน้ำฝอยดับเพลิงของหม้อแปลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง

ผู้เขียน:Imgเธียรพงษ์ ศรีสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบดับเพลิงในห้องเครื่องยนต์รถโดยสาร

ผู้เขียน:Imgชโย คุณาไทย

ประธานกรรมการ:ImgChatchawan Jittiruangkiat

กรรมการวิชาเอก:ImgPichaya Chantranuwat

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบระบบดับเพลิงแบบเคมีแห้ง สำหรับห้องเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดเล็ก

ผู้เขียน:Imgโนรี ตามสมัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมช่วยออกแบบระบบดับเพลิงด้วยโฟมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมัน

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย เทียนสิวากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังของระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ำฝอยสำหรับหม้อแปลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะของปั๊มน้ำด้วยอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgณัฐสมุทร เอกภาพสากล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบดับเพลิงของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยการไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgพฤทธิ์ ฉายานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับห้องเก็บกล่องกระดาษ

ผู้เขียน:Imgธงชัย รู้ปิติวิริยะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ด้วยระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ กรณีศึกษา: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgฉานฉลาด บุนนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Air conditioning, Refrigeration, Energy conservation, Renewable energy, Fire protection

Resume

Img

Researcher

นาย พิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สำรวจ วัสดุงานทาง ขนส่ง

Resume

Img

Researcher

นาย สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา, ระบบท่อในอาคาร , ระบบดับเพลิง, โครงการศึกษาวิเคราะห์วางแผน

Resume

12