Search Result of "ระบบจีพีเอส"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความดีเด่น (2012)

ผลงาน:ความถูกต้องเชิงตำแหน่งจากการประมวลผลข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยรูปแบบออนไลน์

นักวิจัย: Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

Doner:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นเอกภาพของโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบจีพีเอสในประเทศไทยบนกรอบอ้างอิงภาคพื้นพิภพนานาชาติ

ผู้เขียน:Imgเกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระเกษตร สวนผกา

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:ความเป็นเอกภาพของโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบจีพีเอสในประเทศไทยบนกรอบอ้างอิงภาคพื้นพิภพนานาชาติ

Img
Img

Researcher

นาย ธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geomatics, Satellite Surveying, Urban and Regional Planning

Resume

12