Search Result of "ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล"

About 3 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume