Search Result of "ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการการวิจัยการดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต :กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นำระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิตมาใช้เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่มีคลังสินค้าหลักแห่งเดียวกับหลายผู้ค้าปลีก

ผู้เขียน:Imgปวิณ สุวแข

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume