Search Result of "ระบบการทำฟาร์ม"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัยระบบการทำฟาร์มในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgเครือวัลย์ บุญเงิน

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำแนกระบบการทำฟาร์มโดยอาศัยประวัติและการดำเนินงาน ของเกษตรกรในเขต ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPriyanuth Tangtongharuthai, ImgKitti Simsiriwong, Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ, ImgGuy Trebuil

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this study were to identify and classify farmers, in order to diagnose their key problems and be able to plan appropriate research projects or development activities adapted for each type of farm. Preliminary results concerning 16 agricultural production systems which covered the whole diversity of the main types of holding in the area were presented. As a consequence, a farmer typology for Thung Kwang area which distinguished between 4 main types of APS was proposed : very small family holding ( A type) : cultivated area/family worker was less than 5 rais, with almost only family labour, their objective was to maximize the net income per land unit. Market-oriented medium sized family holding (B type) : cultivated area/family worker was 5-12 rais, there was some hired labour. Their objective aimed at the maximization of family labour productivity. Entrepreneurial holding (C type) : where cultivated area/family worker was more than 12 rais, hired labour was more important and their objective tended to be the maximization of the rate of profit. Capitalist APS (D type) : cultivated area/family worker was more than 25 rais, hired labour was predominant and their objective was rate of profit maximization.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 011, Issue 2, Jul 90 - Dec 90, Page 141 - 150 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ระดับถาวรภาพของระบบการทำฟาร์มกับการสั่งสมทุนการผลิต : การวิเคราะห์จากความแตกต่างของเกษตรกรในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, ImgPongpan Trimongkolkul, Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKitti Simsiriwong, ImgGuy Trebuil

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

From and economic and social point of view, it can be assumed that the possibility for farmer to accumulate productive capital (land, plantations, domestic animals, farm equipment and saving) on their Agricultural Production Systems (APS) was the indicator for their respective levels of sustainability. For the past forty years, a very important process of farm differentiation occurred across all provinces throughout the country. It is easier to observe and analyze it in “pioneer fronts” areas like the Maenam Kwae Noi Valley in Kanjanaburi where such research was carried out during 1991. Based on the APS respective functioning patterns and history, a typology of the local farming systems was built and used to assess the socioeconomic as well as agro-technical sustainability of each category of APS. Based on such a comparative analysis of farmers situations, a hierarchy of appropriate key questions and topics for research and extension was also proposed, in order to improve the sustainability of majority of small-scale production units.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 014, Issue 1, Jan 93 - Jun 93, Page 71 - 79 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการเกษตรและการเกษตรเปรียบเทียบ , การวิเคราะห์ชุมชนเกษตรและระบบการทำฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume