Search Result of "ระ"

About 5191 results
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลในไอศกรีมชาเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต จ. สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาระาร (กพร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:การประชุมวชิ าการระดบั ประเทศดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:A Design and Development of Library Inventory Management System for Android Devices using RFID Technology

Img

ที่มา:ศูนย์ความร่วมมือระหวางประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของปแระเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส

Img

งานวิจัย

การสำรวจคุณภาพน้ำบ่อทรายพีระพงศ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัชชเวชช กิมประสิทธ

แหล่งทุน:ทุน National research university CISF VET13

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของ WO, WOC และ WO condensate ในการเป็นสารไล่เพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

แหล่งทุน:บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Img

งานวิจัย

ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...