Search Result of "รอยเลื่อนในทะเล"

About 4 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุริยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การคำนวณเชิงภาษา , การสืบค้นข้อมูล , การสืบค้นข้อมูลข้ามภาษา , ระบบเต็มหน่วย , การวิเคราะห์เวกเตอร์และเมตริกซ์, การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเต็มหน่วย , การประมาณค่า

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume