Search Result of "รหัสพันธุกรรม"

About 37 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถอดรหัสสารพันธุกรรมเพื่อพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าว (Digital Seed Bank) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังในประเทศไทยโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่งและการพัฒนาวิธีตรวจสอบ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, Imgกาญจนา วาระวิชะนี, Imgอภิเดช แสงดี

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Bioinfomatics, Genomics, Plant breeding

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในจีโนมสายที่ 5 และสายที่ 8 ของไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุชาดา ปัฐยาวัต

ประธานกรรมการ:ImgBoonyauath Nathwong

กรรมการวิชาเอก:Imgปาริชาติ เบิร์นส, Imgดารา เจตนะจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)

12