Search Result of "รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (Best Paper Award) (2013)

ผลงาน:อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยมต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน

นักวิจัย: Imgจิตกร กนกนัยการ Imgรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด Imgดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ Imgดำริห์ จันทร์แสงสุก

Doner:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Img

Researcher

ดร. สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบความร้อน, การไหลหมุนควง/หมุนวน ในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, Thermo-Fluid and CFD., Vortex/Swirt Flow in Heat Exchanger Tube., Drying and Storage of Foods.

Resume