Search Result of "รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Resume