Search Result of "รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์"

About 31 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of mulch film from natural rubber and poly (lactic) acid

ผู้แต่ง:ImgDr.Tarinee Nampitch, Associate Professor, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
12