Search Result of "รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. (2019)

ผลงาน:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์ Imgดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ Imgดร.นงนาถ พ่อค้า Imgนายอนุชา พลับพลา Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู Imgดร.สุพัฒน์ ทองเจือ Imgน.ส. สุภาพร พรหมพันธุ์ Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย Imgรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก Img รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล Imgรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร Imgดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ Img รศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพาณิช Imgรศ.ดร.เอกราช เกตุวัลห์ Imgอ. ริญ เจริญศิริ Imgน.ส.อชิรญา คำจันทร์ Imgน.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ Imgน.ส.อรวรรณ กริ่งเกษม Imgน.ส.บังอร เสาวงจันทร์ Imgน.ส. ลัดดา ชูวรเชษณ์ Imgน.ส. ศศพินทุ์ ดิษนิล Imgดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล Imgน.ส.พีรดา สุวรรณพฤกษ์ Imgน.ส.กาญจน์ธิดี ศิริปรีชา Imgน.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์ Imgศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ Imgผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ Imgดร.รจนา ชุณหบัณฑิต Imgผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต Imgน.ส.ดวงนภา แดนบุญจันทร์ Imgน.ส.ธนินท์ธร มายะการ Imgน.ส. ผกาวลี ประกายสิทธิ์ Imgน.ส.นางสาวปิยนุช แออ่วม Imgน.ส.อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์ Imgรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ Imgรศ. นภมน ศรีตงกุล Imgรศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imgรศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส Imgศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ Imgดร. รัมณียา นิธิพงษ์วนิช Imgรศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย Imgดร. สุวพร เหลืองขมิ้น Imgนายวิโรจน์ ลี้ธีระกุล Imgนายสราวุฒิ สวัสดิ์กลาง

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, Imgรศ. ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล, Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ImgDr. Jonaliza Lanceras-Siangliw, Imgดร. จิรพงศ์ ใจรินทร์, Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร. วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, Imgนายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายอภิชาติ เนินพลับ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย อาณัติ สุขีวงศ์, Imgนาย เอกวัฒน์ ไชยชุมภู, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ImgDr. Jonaliza Lanceras-Siangliw, Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, Imgดร. วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร. ไวพจน์ กันจู, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgนาย ชาตรี แสนสุข, Imgนาย สุนิยม ตาปราบ, Imgนาย สุไลมาน เจ๊ะอาบู

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาย ศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

Resume

Img

งานวิจัย

การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนงนาถ พ่อค้า, Imgนายชาตรี แสนสุข, Imgนายธานี ศรีวงศ์ชัย, Imgนายธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgนายมีชัย เซี่ยงหลิว, Imgนายวินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายวินิตชาญ รื่นใจชน, Imgนายไวพจน์ กันจู, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgนายสุพัฒน์ ทองเจือ, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume