Search Result of "รถไถเดินตาม"

About 47 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรในนา และความเป็นไปได้ในการนำรถไถเดินตามที่ผลิตโดยโรงงานของคนไทยเข้าไปใช้งานในการทำนาในประเทศพม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาห้องเกียร์แบบเหล็กหล่อของรถไถเดินตาม

ผู้เขียน:Imgพิริยพงศ์ เส็งจีน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาห้องเกียร์แบบเหล็กหล่อของรถไถเดินตาม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, Soil Dynamics in Tillage, Soil Compaction, Agricultural Machinery Design

Resume

Img
123