Search Result of "รถยนต์นั่งส่วนบุคคล"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การออกแบบกลไกประตูเลื่อนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวันทนี ทรัพย์สุขสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐวลี จันทรปิฎก

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบกลไกประตูเลื่อนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการติดสินใจในการทำประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:ImgPaiboon WATTANAPRAKROM

ประธานกรรมการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ผู้เขียน:Imgอนันต์ กำธรวิวรรธน์

ประธานกรรมการ:Imgศิริรัตน์ หมื่นวณิชกุล

กรรมการร่วม:Imgสถาพร เชื้อเพ็ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ผู้เขียน:ImgJuree SUPPANYAKUL

ประธานกรรมการ:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชาเอก:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้น้ำมันเบนซินพิเศษและน้ำมัน เบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว : กรณีศึกษาของผู้ใช้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในเขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgWerawut AIUMBUTLOB

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศิวะศิษย์ ช่ำชอง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

12