Search Result of "รถทัศนาจร"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัญหาการให้บริการของผู้ประกอบการรถทัศนาจรชนิดไม่ประจำทาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา, Imgนางสาวสินิทรา สุขสวัสดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์

Img

Researcher

นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, ภาษีอากร, ทรัพย์สินทางปัญญา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Resume