Search Result of "รถตัดอ้อย"

About 71 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:92 4 รถตัดอ้อยต้นแบบ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 92 4 รถตัดอ้อยต้นแบบ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: AABYnhRxJyg
Updated: 2012-11-25T14:52:11.000Z
Duration: 1487 seconds


1234