Search Result of "รงควัตถุ"

About 53 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการสกัดรงควัตถุสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและพัฒนาเสถียรภาพของไมโครเอนแคปซูลเลทซีไฟโคไซยานิน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (2019)

ผลงาน:ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia และการสะสมรงควัตถุในชนิดเด่นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จงหวัดเชียงใหม่

นักวิจัย: Imgสันติ สาระพล Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:Algae and plankton from basic to sustainable applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013)

หัวเรื่อง:ผลของอาหาร Zarrouk สูตรดัดแปลงที่ระดับ pH เริ่มต้นต่างกันที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วง lag phase รงควัตถุและรูปร่างของ Spirlina maxima ที่เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 พันธุศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกลัวยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย

123