Search Result of "ยุวัฒน์ วุฒิเมธี"

About 72 results
Img

Researcher

ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารองค์กรและหน่วยงานราชการ, ผู้นำองค์กร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบกระบวนการกำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2553)

ผู้เขียน:Imgสุชาติ ศิริพงษานุวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgพายัพ พยอมยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgบุศรา พูลรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพัทนี ลักษณะศิริ

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผู้เขียน:Imgฐาปนนท์ ฟักอังกูร

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปิยบุตร โสภณศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน:Imgอาภาพร ภควัตชัย

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพการเอารัดเอาเปรียบแรงงานพม่าในโรงงานแกะกุ้งขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgพัฒนพันธ์ บูระพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังในการได้รับสวัสดิการจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของพนักงานต้อนรับภาคพื้น

ผู้เขียน:Imgวรรณรินทร์ เทพบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์, Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgอัครฤทธิ์ ปุกหุต

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAphiratchasak Ratchaneewong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234