Search Result of "ยุพารัตน์ โพธิเศษ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ผลของวิธีการทำแห้งต่อลักษณะเฉพาะของเพกา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุพารัตน์ โพธิเศษ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

Resume