Search Result of "ยุทธนา แสงสุวรรณ"

About 31 results
Img

Researcher

นาย ยุทธนา แสงสุวรรณ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, Imgสิทธิชัย ลือไกลศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในระดับวิทยาเขตฯ (2012)

ผลงาน:Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน Imgยุทธนา แสงสุวรรณ Imgสิทธิชัย ลือไกลศรี

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข. สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ

Img
Img

Researcher

นาย สนธยา ผาลลาพัง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ (Management), การตลาด (marketing)

Resume

Img

Researcher

นางสาว รัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการ, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย บุญทวีไพศาล

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์

Resume

Img

Researcher

นาง ปณิดา อัครทวีทอง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การประชาสัมพันธ์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img
Img

Researcher

ดร. ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgนางปณิดา อัครทวีทอง, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ จันภูถิ่น

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นางสาว สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวิจัย

Resume

12