Search Result of "ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:#เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินและระหว่างประเทศ

Resume

Img
Img