Search Result of "ยีน opaque-2"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกยีน opaque-2 และ waxy

ผู้เขียน:Imgอังคณา เพาะนิยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

ผู้เขียน:Imgวรรษมน มงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตเฟนสูงในเอนโดสเปอร์มเนื่องจากยีน opaque-2`

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเพิ่มทริปโตเฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน Opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเพิ่มทริปโตเฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน Opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายโอนยีนโอเปกทูสู่สายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดของไทย

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและพันธุศาสตร์ปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช, การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume