Search Result of "ยาเคมีบำบัด"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วย transmissible venereal tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัด vincristine ด้วยวิธี episiotomy ร่วมกับ vulvovaginoplasty ในสุนัขเพศเมีย และวิธี subtotal penile am

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อจำนวนเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลทั้งหมดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดครั้งที่ 1

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ขันอาษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, ImgSukchai Satthaporn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ยาเคมีบำบัดวินครีสไทน์ในการรักษาสุนัข 60 ตัวที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผู้เขียน:Imgอรชร กันจีน๊ะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgนุสรา อุปเสน

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgกนกพร ประกอบกิจ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาเคมีบำบัดวิเนอเรลไบน์ในการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว นัจพร แจ่มจันทร์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย จิตรกร วิริยารัมภะ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรม

Resume

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และความสัมฤทธิ์ผลทางคลินิกของยาเคมีบำบัดต่อเนื้องอกระบบสืบพันธุ์ในสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

12