Search Result of "ยาต้านจุลชีพ"

About 117 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเพื่อตรวจหายาต้านจุลชีพที่มีความสำคัญสูงตกค้างในผลิตภัณฑ์บริโภค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตนี คำมูลคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

งานวิจัย

ค่าความเข้มข้นตำ่สุดของยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งซัลโมเนลลาที่แยกจากสัตว์ปีกในไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSara Perestrelo, Imgดร พัชรี ทองคำคูณ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการศึกษานานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยน Lotus Unlimitted (Erasmus Mundus)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่ม third generation cephalosporins (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

งานวิจัย

การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgนาย อรรณพ อิ่มศิลป์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
123456