Search Result of "ยางรัก"

About 34 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12