Search Result of "มูลฝอย"

About 331 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการบริหารจัดการ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยชีวมวลและน้ำมันเชื้อเพลิง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองจันทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

Img

งานวิจัย

การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยะลา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...