Search Result of "มิติทางวัฒนธรรม การปรับตัว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง จังหวัดจันทบุรี"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:มิติทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

Resume