Search Result of "มาตรฐานน้ำ"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

Img

Researcher

ดร. รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาง ดลฤดี ฉายศิริ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์, การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยาในสัตว์บกและสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุพจนา เจริญสิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Pharmacology of Drugs, Determination of Residues in Meat and Meat Product

Resume

Img

Researcher

นาย ธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, การพยาบาลสัตว์เล็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:อณูพันธุศาสตร์ของกุ้ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

Resume