Search Result of "มาตรฐานการผลิต"

About 63 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิล ตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

1234