Search Result of "มันสำปะหลัง"

About 1968 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ

หัวเรื่อง:ผลการใช้ใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:มูลนิธิมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลของปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราต่ำที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 4 พันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การรวบรวมเอกสารมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของยิปซั่มที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดจตุรัส วาริน และมอบบอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

12345678910...