Search Result of "มัณฑนา มาแม้น"

About 5 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของเชื้อราในโรงเก็บ (storage fungi) บนข้าวเปลือกและข้าวกล้องต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว, การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรค

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume