Search Result of "มะพร้าวน้ำหอม"

About 198 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดแยกความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมโดยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การลดการใช้สาร SMS ในมะพร้าวน้ำหอม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอมสดแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
12345678910