Search Result of "มะขาม"

About 146 results
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดมะขาม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

น้ำมะขามเข้มข้นบรรจุขวด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท ไบโอเฮิร์บ จำกัด

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพคัดแยกฝักมะขามหวาน (2006)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์ของมะขามหวาน 5 พันธุ์ (2007)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การทดสอบปริมาณผลการบรรจุหีบห่อขายส่งฝักมะขามหวาน (2006)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

แผ่นกรองแสงจากรกมะขามเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเพื่อยืดอายุการเก็บ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณเนตรทราย จุลาสัย) และ บริษัท เคเนต จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678