Search Result of "มอนติคาร์โล"

About 43 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองแบบด้วยวิธีมอนติคาร์โล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิจัยการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ระเบียบวิธีมอนติคาร์โลศึกษาตัวชี้กำลังดรรชนีวิกฤตของโครงผลึกจัตุรัสในแบบจำลองไฮเซนเบิร์ก

ผู้เขียน:Imgจารึก อรรถสงเคราะห์

ประธานกรรมการ:Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ตัดตอน เพื่อยกระดับค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีการจำลองมอนติ คาร์โล

ผู้เขียน:Imgพหล นภารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจลานมันด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล

ผู้เขียน:Imgนวรัตน์ ฐิตินันท์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ

ผู้เขียน:Imgนัชริญาภรณ์ กองทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โล แบบแลกเปลี่ยนสปินพ้องกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวาน(กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน)

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์

หัวเรื่อง:การวิจัยการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์

หัวเรื่อง:การวิจัยการจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลและพลศาสตร์ของโมเลกุลในทางฟิสิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123