Search Result of "มลพิษทางน้ำ"

About 37 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากโรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

หัวเรื่อง:โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากโรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากโรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการมลพิษทางน้ำบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง

ผู้เขียน:Imgนะจา โง้วกาญจนนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM Integrated Water Resource Management towards Food Security and Sustainability

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารและแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษามลพิษทางด้านไนเตรทฟอสเฟตและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณประตูระบายน้ำสุรัสวดี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำและคุณภาพดินตะกอนพื้นท้องน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้ำและปากแม่น้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเวฬุ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลอง QUAL2K สำหรับประเมินความสามารถในการรองรับของเสียสูงสุดรายวันและคาดการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำลำเซบาย

ผู้เขียน:Imgทิพาพร เวชกามา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12