Search Result of "มลพิษจากแผ่นดิน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะ ช้าง จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume